صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :توسعه شبكه مناطق گازرساني شرق مشهد
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي 2-موضوع مناقصه : توسعه شبكه مناطق گازرساني شرق مشهد 3- شرايط اوليه متقاضيان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي 4- ساير شرايط: الف- ارائه اعلام آمادگي در مهلت مقرر به دفتر كميته فني و بازرگاني ب- تكميل و ارائه كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فني و بازرگاني 5- مهلت اعلام آمادگي: از تاريخ 19/04/98 لغايت آخر وقت اداري 26/04/98 6- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ 09/05/98 7- محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابيكيفي: دفتر كميته فني و بازرگاني شركت گاز خراسان رضوي واقع درمشهــد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه فياض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب