صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني، تعويض كنتورو رفع نشتي در سطح منطقه 6 گازرساني مشهد
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي 2-موضوع مناقصه : خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني، تعويض كنتورو رفع نشتي در سطح منطقه 6 گازرساني مشهد 3- شرايط اوليه متقاضيان: الف- دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي 4- ساير شرايط: الف- ارائه اعلام آمادگي در مهلت مقرر به دفتر كميته فني و بازرگاني ب- تكميل و ارائه كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فني و بازرگاني 5- مهلت اعلام آمادگي: از تاريخ 25/ 04/98 لغايت آخر وقت اداري 01/ 05/98 6- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ 15/ 05/98 7- محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابيكيفي: دفتر كميته فني و بازرگاني شركت گاز خراسان رضوي واقع درمشهــد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه فياض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب