صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :اطلاعیه شماره دو شرکت های پیمانکاری
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي 2-موضوع: خدمات بازرسي و كنترل بر صحت الزامات ‏HSE‏ در فعاليت هاي شركت گاز استان خراسان ‏رضوي 3- شرايط اوليه متقاضيان: الف- دارا بودن رتبه در رشته ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار از نظر ريالي و تعداد 4- ساير شرايط: الف- ارائه اعلام آمادگي در مهلت مقرر به دفتر هيات انتخاب مشاور ب- تكميل و ارائه كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر هيأت انتخاب مشاور 5- مهلت اعلام آمادگي: از تاريخ 13/07/98 لغايت آخر وقت اداري 17/ 07/98 6- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ 28/ 07/98 7- محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابيكيفي: دفتر هيات انتخاب مشاور واقع درمشهــد- ميدان شهيد فهميده، كنار گذر آسايشگاه فياض بخش، جنب مجتمع آبي نگين، امور تدارگات و 8- نوع و مبلغ تضمين: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن مندرج در اسناد مي باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب