صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :دمات نشت يابي خطوط وشبكه تغذيه ، توزيع، انشعابات گاز، ايستگاههاي تقليل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوي
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي 2-موضوع مناقصه : خدمات نشت يابي خطوط وشبكه تغذيه ، توزيع، انشعابات گاز، ايستگاههاي تقليل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوي 3- شرايط اوليه متقاضيان: الف -دارابودن تاييديه صلاحيت پيمانكاري در فعاليت مرتبط از اداره كار و امور اجتماعي و نيز تاييديه صلاحيت در رشته بازرسي فني به صورت توامان يا دارابودن رتبه در رشته تاسيسات/ تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي 4- ساير شرايط: الف- ارائه اعلام آمادگي در مهلت مقرر ودريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي ب- تكميل و ارائه كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به شركت گاز خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خيام – نبش تقاطع ارشاد -شركت گاز استان خراسان رضوي – طبقه همكف – دفتر حراست 5- مهلت اعلام آمادگي: از تاريخ 07/ 10/98 لغايت آخر وقت اداري 14/ 10/98 6- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ 28/10/98 7- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب