تاکید بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت حسابرسی داخلی رئیس کل امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران معتقد است استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت حسابرسی داخلی کمک شایانی به چابکی شرکت در مسیر تبدیل شدن به یک برند جهانی می کند.

رئیس کل امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران معتقد است استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت حسابرسی داخلی کمک شایانی به چابکی شرکت در مسیر تبدیل شدن به یک برند جهانی می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، علی نقدی در دیدار با اعضای هیات مدیره و جمعی از روسای شرکت گاز خراسان رضوی با بیان مطلب که فرآیندهای زائد و قدیمی باید شناسایی و کنار گذاشته شوند، گفت: بکارگیری فرآیندهای جدید منجر به چابک‌سازی سازمان خواهد شد.

وی افزود: ایجاد ارزش افزوده، بهبود عملکرد شرکت های گاز استانی و تشریح وظایف حسابرسی داخلی از اصلی ترین اهداف این جلسات است.

نقدی ادامه داد: سیاست ما در کل، دست‌گیری بجای مچ‌گیری است. چرا که تمام فعالیت‌های شرکت، مانند حلقه های یک زنجیره به هم مرتبط و بر هم تأثیر گذار است.

رئیس کل امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: اکنون که بحث برندشدن شرکت ملی گاز ایران در سطح بین‌المللی مطرح است، باید بتوان شرکتی چابک و سریع را که با شتاب در حال به‌روز کردن خود است، به دنیا معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: دستاوردهای مفید این جلسات و بازدهی حاصل از طرح دیدگاه‌ها و ارائه نقطه نظرات سازنده آن از جانب مسئولین واحدهای مختلف و کارشناسان امور حسابرسی داخلی موجب رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ارایه‌شده در راستای نیل به اهداف استراتژیک شرکت ملی گاز ایران می شود.

مر قانون؛ ملاک عمل مدیران شرکت گاز خراسان رضوی

در ابتدای این جلسه سید حمید فانی مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن خیرمقدم به رئیس و تیم حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: عمل به مر قانون ملاک عمل مدیران شرکت گاز خراسان رضوی است.

وی افزود: تمامی فعالیت های مالی شرکت با نظارت مستقیم حسابرسان داخلی و منطبق بر اصول و ابلاغیه های قانونی ستاد انجام می شود.

فانی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد شرکت گاز خراسان رضوی در سال جاری پرداخت و پیشنهاداتی به جهت بهبود فرایند سیستم حسابرسی داخلی شرکت های گاز استانی ارائه کرد.