اطلاعيه ها و آگهي ها
خدمات امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتورو رفع نشتی هوایی در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 1- مناقصـه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات امداد ، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتورو رفع نشتی در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 3- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.546.932.000 ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد 5- متقاضیان می توانند از تاریخ11/10/95الی 15/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 IR بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 26/10/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگ