اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

بهداشت ، ايمني و محيط زيست
بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE) 

HSE : Health , Safety & Environment    

امور بهداشت ، ايمني و محيط زيست و پدافند غير عامل و مديريت بحران

 نظارت عالي بر حفظ و نگهداري و بهره برداري بهينه از دارايي ها، تامين سلامت کارکنان و افراد متاثر از فعاليت هاي شرکت (گروه هاي ذينفع)، رعايت دقيق اصول، مقررات، روش هاي اجرايي، دستور العمل ها، ضوابط و استانداردهاي ايمني، هم چنين محافظت از محيط زيست از وظايف مهم واحد بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) مي باشد.پيشگيري از بروز صدمات و وقايع بهداشتي، ايمني و زيست محيطي در جهت توسعه پايدار و افزايش   بهره وري با در نظر گرفتن سلامت و ايمني کارکنان، مشتريان، پيمانکاران و ديگر افراد متاثر از فعاليت هاي جاري در شرکت مستلزم وجود يک سيستم و ساختار جامع مديريتي HSE مي باشد.

واحد HSE، از بخش هاي ايمني، محيط زيست و بهداشت صنعتي، تشکيل شده است.

 نمودار سازماني واحد HSE  را از اينجا دريافت نماييد.

رييس بهداشت، ايمني و محيط زيست زير نظر مدير عامل انجام وظيفه مي نمايد و مسئوليت بهبود وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست واحدهاي زير مجموعه را از طريق هدايت، راهبري و نظارت بر حسن اجراي مقررات، استانداردها و دستور العمل هاي مربوط به HSE را به عهده دارد.

?       كنترل جنبه هاي بارز زيست محيطي و مخاطرات بهداشتي و ايمني به منظور برآورده نمودن الزامات سيستم HSE و قوانين مربوطه.

 ?     نظارت برشناسايي و ارزيابي ريسك ها وتاثيرات به دست آمده از عوامل مخاطره آميز با توجه به معيارهاي مشخص شده و تلاش درجهت كاهش ريسك ها و خطراتي كه متوجه ايمني، بهداشت و محيط زيست مي شود.

?       پياده سازي و راهبري مديريت بحران و پدافند غير عامل در شركت.

?       ارتقاي نظام مديريت سلامت و بهداشت حرفه اي

?       شناسايي عوامل شيميايي و سموم و عوامل زيان آور

?       بهداشت عمومي و محيط

?       كنترل ويژه ضايعات و دور ريزها، سرريزها، پسآبها، فاضلاب و... با نگاه مديريت پسماند و ضايعات. ازجمله جمع آوري ودفع زباله به تفكيك

?       شناسايي وكنترل كليه جنبه هاي زيست محيطي (حذف يا كاهش جنبه هاي بارز زيست محيطي)

?       شناسايي واولويت بندي، ارزيابي، حذف وكنترل موثر مسائل زيست حيطي در شرايط معمول، تغيير و بحران

 

?       نظارت بر حسن اجراي كليه موارد مربوط بهHSE در پيمان هاي اجرايي، تاييد و معرفي نمايندگان HSE پيمانكاران

?     تنظيم برنامه هاي بازرسي هاي ايمني و آتش نشاني كليه تاسيسات، كارگاه ها، شبكه خطوط تغذيه،ايستگاه هاي ورودي و ايستگاه هاي تقليل فشار و نواحي گاز رساني و متعلقات وابسته كه در حال بهره برداري و اجرا مي باشند.

 

?     پيش بيني هاي لازم ايمني جهت اجراي نصب و اتصال شبكه هاي جديد به قديم و فراهم نمودن تجهيزات ايمني و آتش نشاني و ارائه توصيه هاي لازم ايمني جهت ايمني سازي محيط قبل از انجام عمليات برشكاري و انشعاب گيري و اعزام نماينده ايمني به منظور نظارت دقيق بر عمليات.

?       ايمني ادواري و ويژه از پروژه هاي در دست اجرا بمنظور اطمينان از صحت انجام امور محوله و نظارت بر گزارشات تنظيمي مربوطه.

?       شناسايي و ارزيابي ريسك كليه كارهاي اجرايي و عملياتي جهت بدست آوردن شرايط و موارد مخاطره آميز كار و برنامه ريزي موثر در كاهش و رفع آنها.

?       انجام بازرسي ادواري بمنظور جلوگيري از خطرات انفجار و آتش سوزي از خطوط و شبكه هاي گازرساني وتاسيسات وادارات سطح استان مطابق برنامه زمانبندي.

?     نظارت و كنترل بر كار بازرسي خاموش كننده ها و وسايل اطفاي حريق و آماده بودن آنها بمنظور استفاده از اين وسايل و تجهيزات جهت اطفاي حريق و جلوگيري از گسترش آتش سوزي در تاسيسات و ادارات در زمان بروز حادثه.

?     نظارت و كنترل بر وضعيت ايمني و آتش نشاني فعاليتهاي جاري پيمانكاران طرف قرارداد شركت كنترل سوابق برگزاري دوره هاي ايمني و آتش نشاني نيروهاي پيمانكار مطابق مقررات ايمني وآتش نشاني.

?     انجام بازديدهاي ادواري مستمر HSE از كليه فعاليت هاي گازرساني در سطح شركت گاز استان خراسان رضوي شامل: پروژه هاي خطوط انتقال، تغذيه و شبكه شهري و ايستگاههاي تقليل فشار، كارگاهها، انبارها و ساختمانهاي اداري موجود بمنظور تهيه و تنظيم گزارشات نواقص و موارد ناايمن در جهت پيشگيري از حوادث كاركنان، تاسيسات، ماشين آلات، آتش سوزيها و راهنمايي مسئولين مربوطه در جهت رفع نواقص.

?       نظارت ايمني بر عمليات جوشكاري و انشعاب گيري (حسب مورد و در صورت نياز) و حصول اطمينان از عدم بروز حادثه.

?     نظارت ايمني بر تحويل و تحول شبكه هاي جديد الاحداث و ايستگاههاي تقليل فشار بمنظور رعايت كامل اصول ايمني و فراهم نمودن شرايط ايمني در جهت پيشگيري از خطرات انفجار و آتش سوزي ها به هنگام عمليات تزريق گاز و تخليه هوا و راه اندازي ها بر اساس روش هاي مدون.

?     نظارت بر امر توزيع و كنترل وسايل ايمني و استحفاظي از قبيل كفش ايمني ، كلاه ايمني و دستكش و ماسك و غيره و راهنمايي لازم در مورد نحوه استفاده صحيح از وسايل و البسه ايمني.

از مهم ترين وظايف واحد HSE مي باشد كه به تعدادي از آن ها اشاره شده است.

 

 

 

 

 

 


1389/7/20 سه‌شنبه
..