اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

           

          

نظرسنجی

اطلاعيه ها و آگهي ها
خدمات امداد ،‌وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، تعویض کنتور و رفع نشتی هوایی در سطح ناحیه کاشمر 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات امداد ،‌وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، تعویض کنتور و ... در سطح ناحیه کاشمربه مدت 2 سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.690.000.0000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 25/10/95الی 29/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپهجهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 10/11/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به
1395/10/27 دوشنبه
 
..
خدمات امداد ،‌گازبانی و خدمات عمومی شهر ها و روستاهای تابعه ناحیه گازرسانی نیشابور 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات بهره برداری وامداد ،وصول مطالبات ،‌گازبانی ،‌خدمات عمومی ،‌تعویض کنتور و رفع نشتی گاز شهر ها و روستاهای تابعه ناحیه گازرسانی نیشابور 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.571.150.290ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 21/10/95الی 28/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 10/11/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت ب
1395/10/22 چهارشنبه
 
..
توسعه شبکه و نصب انشعابات ،تعمیرات و. نگهداری شبکه و انشعابات ،ابزاردقیق ،حفاظت از زنگ و نصب تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی قوچان  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،‌ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ،‌توسعه شبکه ،‌نصب انشعابات (اجرای 3500متر شبکه فولادی و پلی اتیلن و ساخت ونصب 400مورد انشعاب)و نصب 3000کنتور و2000رگلاتور وتعویض 2700عدد کنتورناحیه گازرسانی قوچان و روستاهای تابعه به مدت یک سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/447.750.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/10/95الی 22/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 660.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن ا
1395/10/19 يكشنبه
 
..
خدمات امداد ،‌گازبانی و خدمکات عمومی ناحیه گازرسانی نیشابور  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات بهره برداری وامداد ،‌گازبانی و خدمات مشترکین ،متقاضیان و... مرکز ناحیه گازرسانی نیشابور و روستاهای تابعه به مدت 2 سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.788.163.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/10/95الی 22/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 03/11/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـ
1395/10/19 يكشنبه
 
..
خدمات امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتورو رفع نشتی هوایی در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 
1- مناقصـه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات امداد ، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتورو رفع نشتی در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 3- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.546.932.000 ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد 5- متقاضیان می توانند از تاریخ11/10/95الی 15/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 IR بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 26/10/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگ
1395/10/11 شنبه
 
..