اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

منابع انسانی
منابع انساني 
 اهداف و استراتژي:

- توازن در كاهش و افزايش ،‌تآمين و تجهيز ، تعيين و تثبيت نيازمندي هاي نيروي انساني.

- پيوند اهداف سازماني با اهداف منابع انساني

- شناسايي توانمندي هاي بالقوه و بالفعل و ويژگي هاي شخصيتي نيروي انساني و بهبود و متناسب ساز ي خصوصيات يادشده با مشخصه هاي شاغل شركت براساس مكانيزم تعيين نيازهاي آموزشي.

-  انتخاب نيروي انساني كارآمد، براساس ضوابط  و معيارهاي شغلي و برقراري شرايط مساوي استخدام.

-  جذب نيروي انساني مستعد و مناسب از طريق انتخاب  اصلح

-  برقراري عدالت در ارزيابي كليه داوطلبان استخدام

- ترسيم مسيرهاي شغلي ، تعيين و تلخيص خلاء هاي تخصصي.

-  جابجايي و انتصاب كاركنان بر روي سمتهاي سازماني باتوجه به ساختار و سازمان مصوب.

- تجزيه و تحليل ساختار سازماني و كاركنان آن جهت تصميم گيري مقامات مافوق در امر برنامه ريزي.

 


1389/7/20 سه‌شنبه
..