اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

آگهي هاي مناقصه و مزايده
توسعه شبکه،نصب انشعابات،نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی نیشابور  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه،نصب انشعابات،نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی نیشابور : که شامل اجرای حدود15000 متر شبکه پلی اتیلن و 3000 متر شبکه فولادی، ساخت و نصب 1100 مورد انشعاب پلی اتیلن و فولادی،نصب 10000 عدد کنتور و 5000 عدد رگلاتور و 5000 مورد باز و بست رگلاتورو ... به مدت 365 روز تقویمی می باشد. 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 24/04/97 لغایت آخر وقت اداری 03/05/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 17/05/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رض
1397/4/24 يكشنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی فریمان 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی فریمان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان: یکسال تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/227.600.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 23/04/97 الی27/04/97 ضمن واریز مبلغ -/500.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد
1397/4/24 يكشنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی گناباد(شهرهای گناباد،بیدخت و کاخک)  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی گناباد(شهرهای گناباد،بیدخت و کاخک) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 16/04/97 لغایت آخر وقت اداری 25/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 08/05/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/4/17 يكشنبه
 
..
تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب در سایزهای مختلف 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب در سایزهای مختلف 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- داشتن گواهینامه صلاحیت ساخت،تعمیر کنتور / ثبت شده در سامانه وزارت نفت (EP) ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان: پنج ماه تقویمی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 16/04/97 لغایت آخر وقت اداری 25/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 08/ 05/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذرآسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/4/17 يكشنبه
 
..
خدمات بهره برداری و امداد،گازبانی،خدمات عمومی،قرائت و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات،‌رفع نشتی و ... در سطح ناحیه گازرسانی فریمان  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد،گازبانی،خدمات عمومی،قرائت و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات،‌رفع نشتی و ... در سطح ناحیه گازرسانی فریمان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 12/04/97 لغایت آخر وقت اداری 23/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 06/05/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن م
1397/4/11 دوشنبه
 
..
توسعه شبکه،نصب انشعابات،نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی گناباد(شهرهای گناباد،بیدخت و کاخک(  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه،نصب انشعابات،نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی گناباد(شهرهای گناباد،بیدخت و کاخک و تابعه) : که شامل اجرای حدود5500 متر شبکه پلی اتیلن،ساخت و نصب 250 مورد انشعاب پلی اتیلن،نصب 1100 عدد کنتور و 800 عدد رگلاتور و 700 مورد باز و بست رگلاتور وتعویض حدود 100 مورد کنتور به مدت پیمان365 روز تقویمی می باشد. 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 12/04/97 لغایت آخر وقت اداری 23/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 06/05/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان ر
1397/4/11 دوشنبه
 
..
آگهی عمومی مناقصه تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های بو سنج،عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز در سطح استان خراسان رضوی  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : انجام عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز، تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های بو سنج و گازسنج در سطح استان خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان:365 روز تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/201.915.600 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 11/04/97 الی17/04/97 ضمن واریز مبلغ -/400.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریاف
1397/4/11 دوشنبه
 
..
آگهی ارزیابی مناقصه گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت محور دوم شهرستان تربت حیدریه (زاوه و رشتخوار)  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع جنوب استان خراسان رضوی با اولویت محور دوم شهرستان تربت حیدریه (زاوه و رشتخوار) (انجام عملیات برقی و نصب و راه اندازی ا مورد ایستگاه حفاظت کاتدیکC.P.S ،اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 5750 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 130600 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 64مورد، ساخت سکو،تحویل و بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی ایستگاه ها و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آم
1397/4/2 شنبه
 
..
گازرسانی به صنایع جنوب استان خراسان رضوی با اولویت محور اول شهرستان تربت حیدریه (تربت حیدریه و مه ولات)  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع جنوب استان خراسان رضوی با اولویت محور اول شهرستان تربت حیدریه (تربت حیدریه و مه ولات) ( احداث ساختمان،انجام عملیات مکانیکال و برقی و سیستم صاعقه گیر و تهیه و حمل و نصب و راه اندازی ا مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.Sمسطح به ظرفیت 2500 متر مکعب بر ساعت،اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 4900 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 88700 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 66مورد، ساخت سکو،تحویل و بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی ایستگاه ها و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیف
1397/4/2 شنبه
 
..
گازرسانی به صنایع غرب استان خراسان رضوی با اولویت محور سوم شهرستان سبزوار (داورزن)  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع غرب استان خراسان رضوی با اولویت محور سوم شهرستان سبزوار (داورزن) (اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 120 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 109100 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 73مورد، ساخت سکو،تحویل و بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی ایستگاه ها و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 31/03/97 لغایت آخر وقت اداری 09/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و
1397/4/2 شنبه
 
..
خدمات بهره برداری و امداد،گازبانی، وصول مطالبات، خدمات عمومی ، رفع نشتی و تعویض کنتور شهر نیشابور و شهرهای اقماری تابعه  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد،گازبانی، وصول مطالبات، خدمات عمومی ، رفع نشتی و تعویض کنتور شهر نیشابور و شهرهای اقماری تابعه 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 30/03/97 لغایت آخر وقت اداری 09/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 23/04/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می
1397/4/2 شنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 5 گازرسانی مشهد  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 5 گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 28/03/97 لغایت آخر وقت اداری 05/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 19/04/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/3/27 يكشنبه
 
..
آگهی گازرسانی به صنایع غرب استان خراسان رضوی با اولویت محور دوم شهرستان  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع غرب استان خراسان رضوی با اولویت محور دوم شهرستان سبزوار (ششتمد و روداب) ( اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 150 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 102200 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 80 مورد، ساخت سکو،تحویل و بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی ایستگاه ها و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 23/03/97 لغایت آخر وقت اداری 30/03/97 6- مهلت تکمیل و تحویل ک
1397/3/27 يكشنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان:365 روز تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/415.350.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 27/03/97 الی31/03/97 ضمن واریز مبلغ -/650.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرد
1397/3/27 يكشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان خواف  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان خواف (شامل تهیه ایستگاه،احداث ساختمان،مکانیکال،برقی ،حمل،نصب و راه اندازی 1 مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.S مسطح به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت ، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 150 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 99500 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 40 مورد، ساخت سکو،تحویل و بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی ایستگاه ها و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر
1397/3/21 دوشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستانهای کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن (شامل احداث ساختمان، انجام عملیات مکانیکال، برقی و سیستم صاعقه گیر و تهیه و حمل، نصب و راه اندازی 2 مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.S مسطح به ظرفیت 5000 و 20000 متر مکعب بر ساعت، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 7330 متر، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 102830 متر، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 42 مورد و... به مدت 365 روز تقویمی، با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به
1397/3/21 دوشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستانهای جوین ، جغتای و خوشاب  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان های جوین، جغتای و خوشاب (شامل تهیه ایستگاه، احداث ساختمان، اجام عملیات مکانیکال و برقی و حمل، نصب و راه اندازی 1 مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.S کابینتی به ظرفیت 1000 متر مکعب بر ساعت، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 500 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 99300 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 40 مورد و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگان
1397/3/21 دوشنبه
 
..
توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و رگولاتوردر سطح ناحیه گازرسانی تربت جام  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگولاتور در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان: 365 روز تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/532.450.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 19/03/97 الی23/03/97 ضمن واریز مبلغ -/500.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداند
1397/3/21 دوشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان نیشابور و شهر فیروزه  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان نیشابور و شهر فیروزه (شامل احداث ساختمان و نصب و راه اندازی 1 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک C.P.S، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 10750 متر و اجرای عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 97400 متر، ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 56 مورد و... به مدت 365 روز تقویمی، با چهار گروه کاری (دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 19/03/97 لغایت آخر وقت اداری 27/03/9
1397/3/21 دوشنبه
 
..
آگهی ارزیابی مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان:یکسال تقویمی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 09/03/97 لغایت آخر وقت اداری 20/03/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 03/04/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/3/9 چهارشنبه
 
..
12345678910...>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 151682