اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

آگهي هاي مناقصه و مزايده
مناقصه رنگ آمیزی کامل موتورخانه اداره مرکزی گاز خراسان رضوی  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه اجرای رنگ آمیزی کامل موتورخانه اداره مرکزی گاز خراسان رضوی را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 02/04/98 نسبت به اخذ و تا تاریخ 05/04/98 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی  
-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع: خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه از سازمان برنامه و بودجه در رشته بازرسی فنی ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر هیات انتخاب مشاور ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر هیات انتخاب مشاور 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 28/03/98 لغایت آخر وقت اداری04/ 04 /98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 12 /04 /98 7- محل ارائه اعلام آمادگی و دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: دفتر هیات انتخاب مشاور شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. 8- نوع و مبالغ تضمین: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
گازرسانی به روستا های محور کمینگران – چنار (شهرستان های چناران – مشهد )  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه گازرسانی به روستا های محور کمینگران – چنار شهرستان های چناران – مشهد ) تهیه ، احداث ساختمان، نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه TBS و اجرای شبکه توزیع به طول تقریبی 6400 متر و شبکه پلی اتیلن به طول تقریبی 75000 متر و نصب 975 انشعاب به مدت 330 روز با یک اکیپ فولادی و 2 اکیپ پلی اتیلن کامل و مستقل) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 29/03/98 لغایت آخر وقت اداری 05/04/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 19/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسنا
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور ورگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور ورگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 28/ 03/98 لغایت آخر وقت اداری04/04/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 18/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محت
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
مناقصه تعویض خط لوله فاضلاب (رایزر) و تعمیر سرویس بهداشتی طبقه اول ساختمان اداره گاز منطقه 3 مشهد. 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه تعویض خط لوله فاضلاب (رایزر) و تعمیر سرویس بهداشتی طبقه اول ساختمان اداره گاز منطقه 3 مشهد را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 28/03/98 نسبت به اخذ و تا تاریخ 03/04/98 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/3/22 چهارشنبه
 
..
مناقصه اجرای دیوار پوش کریدور ورودی و دیوار حراست ساختمان اداره گاز منطقه 3 مشهد 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه اجرای دیوار پوش کریدور ورودی و دیوار حراست ساختمان اداره گاز منطقه 3 مشهد را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 28/03/98 نسبت به اخذ و تا تاریخ 03/04/98 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/3/22 چهارشنبه
 
..
مناقصه تهیه مصالح و اجرای استپ پله و رمپ منطقه 5 شرکت گاز استان خراسان رضوی  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه تهیه مصالح و اجرای استپ پله و رمپ منطقه 5 شرکت گاز استان خراسان رضوی را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 98/03/26 نسبت به اخذ و تا تاریخ 98/03/28 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/3/21 سه‌شنبه
 
..
تعمیر 25000 انواع کنتور معیوب 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : تعمیر 25000 انواع کنتور معیوب 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارابودن گواهینامه صلاحیت تعمیر کنتور از شرکت ملی گاز ایران ثبت شده در سامانه مربوطه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان : 7 ماه تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/501.750.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 25/03/98 الی 29/03/98 ضمن واریز مبلغ -/250.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه:ساعت 9
1398/3/21 سه‌شنبه
 
..
خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه هشت گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه هشت گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 22/03/98 لغایت آخر وقت اداری 01/04/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 15/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659
1398/3/21 سه‌شنبه
 
..
تجدید آگهی خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی،تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه شش گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی،تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه شش گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ22/03/98 لغایت آخر وقت اداری01/04/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 15/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت
1398/3/21 سه‌شنبه
 
..
تجدید مناقصه احداث ساختمان پست امداد و ایستگاه تقلیل فشار شماره 2 منطقه ثامن  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : احداث ساختمان پست امداد و ایستگاه تقلیل فشار شماره 2 ثامن (پست امداد با زیربنای شامل 87 مترمربع زیرزمین، 100مترمربع همکف و 100مترمربع طبقه اول جمعا به مساحت تقریبی 287مترمربع و ایستگاه تقلیل فشار شماره 2 ثامن به مساحت تقریبی 86مترمربع درمدت 6 ماه تقویمی) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 18/03/98 لغایت آخر وقت اداری 26/03/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 09/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خ
1398/3/19 يكشنبه
 
..
تجدید مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات ، اصلاح شبکه ، انشعابات ، ابزاردقیق وحفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی بردسکن 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه ، نصب انشعابات و تجهیزات و اصلاح شبکه و انشعابات ، ابزاردقیق وحفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی بردسکن 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ18/03/98 لغایت آخر وقت اداری26/03/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 09/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402
1398/3/19 يكشنبه
 
..
تجدید مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات و ابزاردقیق و حفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی تایباد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی تایبــاد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان : 365 روز تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/325.800.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/03/98 الی 22/03/98 ضمن واریز مبلغ -/650.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسن
1398/3/19 يكشنبه
 
..
مناقصه تخریب و برچیدن نرده ها و اجرای دیوار ایستگاه (TBS) ایستگاه امام حسین (ع)  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه تخریب و برچیدن نرده ها و اجرای دیوار ایستگاه تقلقل فشار گاز (TBS) واقع در ایستگاه امام حسین (ع) را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 98/03/07 نسبت به اخذ و تا تاریخ 98/0311 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/3/4 شنبه
 
..
مناقصه احداث اتاق جلسات درساختمان عملیاتی اداره گاز منطقه 3 مشهد 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه احداث اتاق جلسات درساختمان عملیاتی اداره گاز منطقه 3 مشهد را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 98/02/31 نسبت به اخذ و تا تاریخ 98/03/01 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/2/30 دوشنبه
 
..
مناقصه سرویس و نگهداری سیستم های تامین برق خورشیدی ایستگاه های تقلیل فشار گاز و ساختمان های اداری شهرستان های خراسان رضوی 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه سرویس و نگهداری سیستم های تامین برق خورشیدی ایستگاه های تقلیل فشار گاز و ساختمان های اداری شهرستان های استان رضوی را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 98/02/29 نسبت به اخذ و تا تاریخ 98/03/05 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/2/24 سه‌شنبه
 
..
خدمات تخلیه و بارگیری کالا، خدمات اپراتوری ماشین آلات و ... شرکت گازخراسان رضوی 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات تخلیه و بارگیری کالا، خدمات اپراتوری ماشین آلات و ... شرکت گازخراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن تاییدیه مرتبط صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان:2 سال تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/652.680.050 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 14/02/98 الی 18/02/98 ضمن واریز مبلغ -/350.000ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت با
1398/2/21 شنبه
 
..
توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، اصلاح شبکه ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ و... ناحیه گازرسانی قوچان 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، اصلاح شبکه ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ و... ناحیه گازرسانی قوچان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 04/02/98 لغایت آخر وقت اداری 14/02/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 28/02/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت
1398/2/21 شنبه
 
..
ساخت سکو ، بارگیری ، حمل ونصب و راه اندازی 260 مورد ایستگاههای مشترکین صنعتی وعمده در سطح استان خراسان رضوی 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : ساخت سکو ، بارگیری ، حمل ونصب و راه اندازی 260 مورد ایستگاههای مشترکین صنعتی وعمده در سطح استان خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان:300 روز تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/161.600.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 04/02/98 الی 11/02/98 ضمن واریز مبلغ -/350.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را
1398/2/21 شنبه
 
..
12345678910...>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 211123