اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

آگهي هاي مناقصه و مزايده
توسعه شبکه ، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ، اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی کلات  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه ، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور ، اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی کلات ( شهرهای کلات ، زاوین و روستاهای تابعه ) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 21/ 09/97 لغایت آخر وقت اداری 01/10/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 15/10/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مب
1397/9/21 چهارشنبه
 
..
توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و رگلاتور، اصلاح شبکه وانشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ و... ناحیه گازرسانی درگز 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و رگلاتور، اصلاح شبکه وانشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ و... ناحیه گازرسانی درگز 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: یک سال تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/455.600.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/09/97 الی 24/ 09/97 ضمن واریز مبلغ -/500.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212
1397/9/19 دوشنبه
 
..
توسعه شبکه، نصب انشعابات ونصب کنتور و رگلاتوردر سطح ناحیه گازرسانی فریمان 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه، نصب انشعابات ونصب کنتور و رگلاتوردر سطح ناحیه گازرسانی فریمان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ج- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار د- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: دو سال تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/381.300.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ 17/09/97 الی21/ 09/97 ضمن واریز مبلغ -/400.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 8- آخرین
1397/9/19 دوشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده در سطح استان خراسان رضوی  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده در سطح استان خراسان رضوی اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 6000 متر ، لوله گذاری انشعاب وشبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 11250 متر ، ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن ، ساخت سکو و نصب و راه اندازی ایستگاه ها و ... به مدت 365 روزتقویمی با چهار گروه کاری ( دوگروه کاری فولادی ودو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 08/09/97 لغایت آخر وقت اداری 18/09/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 02/10 /97
1397/9/10 شنبه
 
..
خدمات چاپ و تکثیر و صحافی شرکت گاز خراسان رضوی 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات چاپ و تکثیر و صحافی شرکت گاز خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن تأییدیه اداره کار و امور اجتماعی در فعالیت چاپ و تکثیر و یا پروانه کسب معتبر در ارتباط با موضوع مناقصه به شرط داشتن شخصیت حقوقی ب- دارا بودن کلیه تجهیزات لازم،تخصص و توانایی فنی و مالی جهت اجرای موضوع مناقصه ج- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار د- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: دو سال تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/402.950.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد.
1397/9/7 چهارشنبه
 
..
فراخوان ارزیابی شرکت های متقاضی اجرای خطوط و تاسیسات اختصاصی گاز 
بمنظور به روز رسانی لیست پیمانکاران اجرای خطوط وتاسیسات اختصاصی ، بدینوسیله از شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی واجد شرایط (دارای گواهی صلاحیت حرفه‌ای از سازمان برنامه و بودجه (رتبه در زمینه تاسیسات وتجهیزات یا خطوط انتقال گاز) و صلاحیت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست (HSE)از وزارت کارورفاه اجتماعی ) دعوت می‌گردد جهت دریافت و تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مدارک لازم حداکثر تا تاریخ 15/09/1397 به روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در بلوار خیام - تقاطع ارشاد - طبقه اول مراجعه نمایند.
1397/8/26 شنبه
 
..
: عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ داخل ایستگاه تقلیل فشار و CNG  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ داخل ایستگاه تقلیل فشار و CNG 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه ارتباطات و فناوری اطلاعات یا رتبه صنعت و معدن یا رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: 180 روز تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/409.100.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ 23/08/97 الی 30/ 08/97 ضمن واریز مبلغ -/500.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دو
1397/8/26 شنبه
 
..
اصلاح شبکه وانشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت اززنگ در سطح ناحیه گازرسانی چناران 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه وانشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت اززنگ در سطح ناحیه گازرسانی چناران 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 23/08/97 لغایت آخر وقت اداری03/09/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 17/09 /97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/8/26 شنبه
 
..
آگهی مزایده کالاهای مازاد و اسقاط 
شرکت گاز استان خراسان رضوی (سهامی خاص) در نظر دارد کالاهای مازاد بر نیاز خود را شامل: گروه یک- مصالح فلزی ساختمانی از قبیل میلگرد، آهن و ... (سالم و نو) به مقدار تقریبی 22,784 کیلوگرم؛ گروه دو- ضایعات بازیافتنی کنتور و رگلاتور به مقدار تقریبی 50تن را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا به اطلاع آن دسته از علاقمندان به خرید کالاهای مذکور می رساند ضمن رعایت موارد ذیل از تاریخ شنبه مورخ 20/8/97 لغایت سه شنبه مورخ 29/08/97 ضمن واریز مبلغ 90،000 ریال به شماره حساب شبای 020170000002174531601004 بانک ملی شعبه بولوار سجاد به نام شرکت گاز استان خراسان رضوی، نسبت به دریافت اسناد مزایده به آدرس: مشهد، میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه شهید فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، اتاق 206 اقدام نمایند. ضمنا به اطلاع می رساند: 1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده به تفکیک هر گروه از مزایده معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی در آن گروه می باشد. 2-بازدید اقلام مورد مزایده روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 28 و 29/08/97 می باشد. 3-زمان عودت اسناد مزایده ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 30/08/97 و زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح همان روز خواهد بود.
1397/8/26 شنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور شهرستان گناباد  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور شهرستان گناباد ( شامل احداث ساختمان ، مکانیکال ، برقی و تهیه وحمل ، نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS مسطح به ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و دو مورد ایستگاه TBS کابینتی به ظرفیت 2500 متر مکعب بر ساعت ، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 650متر ، لوله گذاری انشعاب وشبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 104000 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 42 مورد ، ساخت سکو ، تحویل وبارگیری ، حمل ونصب و راه اندازی ایستگاه ها و ... به مدت 365 روز تقویمی باچهار گروه کاری ( دوگروه کاری فولادی ودو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان ) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه 3 در رشته تأسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات م
1397/8/26 شنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان های جوین ، جغتای و خوشاب  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان های جوین ، جغتای و خوشاب ( شامل تهیه ایستگاه ، احداث ساختمان، انجام عملیات مکانیکال و برقی وحمل ، نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS کابینتی به ظرفیت 1000 متر مکعب بر ساعت ، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعابو شبکه فولادی به طول تقریبی 500 متر ، لوله گذاری انشعاب وشبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 99300 متر ، ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 40 مورد و... به مدت 365 روزتقویمی با چهار گروه کاری ( دوگروه کاری فولادی ودو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان ) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی
1397/8/26 شنبه
 
..
اصلاح شبکه وانشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت اززنگ در سطح ناحیه گازرسانی بردسکن 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه وانشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت اززنگ در سطح ناحیه گازرسانی بردسکن 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 15/08/97 لغایت آخر وقت اداری 27/08/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 11/ 09 /97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/8/26 شنبه
 
..
خدمات نگهبانی ساختمانها ، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان رضوی 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات نگهبانی ساختمانها ، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن تاییدیه صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (فعالیت نگهبانی) ب- داشتن تاییدیه صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت ج- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ10/ 08/97 لغایت آخر وقت اداری20/8 /97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 05/ 09 /97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد
1397/8/12 شنبه
 
..
مناقصه بازنگری و تقویت شبکه تغذیه و توزیع در سطح مناطق گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : مناقصه بازنگری و تقویت شبکه تغذیه و توزیع در سطح مناطق گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه 3 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ10/ 08/97 لغایت آخر وقت اداری20/08/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 05/ 09 /97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد
1397/8/12 شنبه
 
..
آگهی مناقصه خرید 65000 متر لوله پلی اتیلن 63 م.م ( 17/97) 
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید 65000 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر (PE100-SDR11) 3- مدت قرارداد: دو ماه تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/648.375.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 05/08/97 الی 10/08/97 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح مورخ 20/08/97 8- پیشنهادهای واصله در ساعت -/10 مورخ 20/08/97 درکمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضورپیشنهاددهندگان و یا یک نفر نماینده مجازآنها با همراه
1397/8/6 يكشنبه
 
..
نصب تجهیزات مناطق گازرسانی غرب مشهد و روستاهای تابعه (شامل نصب 22300 کنتور و 3100 رگلاتور و ...) 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : نصب تجهیزات مناطق گازرسانی غرب مشهد و روستاهای تابعه (شامل نصب 22300 کنتور و 3100 رگلاتور و ...) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 01 / 08 /97 لغایت آخر وقت اداری12 /08 /97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 26/ 08 /97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاح
1397/8/6 يكشنبه
 
..
تعمیر 25000 کنتور دستگاه کنتور معیوب در سایزهای مختلف 
1. مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2. موضوع مناقصه: تعمیر 25000 کنتور دستگاه کنتور معیوب در سایزهای مختلف 3. شرایط اولیه متقاضیان: الف- داشتن گواهینامه صلاحیت ساخت، تعمیر کنتور/ ثبت شده در سامانه وزات نفت (EP) ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4. مدت پیمان: پنج ماه تقویمی 5. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه تقویمی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه. 6. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/275.300.000ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 7. متقاضیان می توانند از تاریخ 21/07/97 الی25/07/97 ضمن واریز مبلغ -/300.000 ریال به شماره020170000002174531601004IRبانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی، طبقه دوم، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 8. آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناق
1397/7/22 يكشنبه
 
..
اصلاح شبکه،انشعابات گاز، ابزار دقیق،حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی خواف 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه،انشعابات گاز، ابزار دقیق،حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی خواف 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 04/07/97 لغایت آخر وقت اداری 15/07/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 29/07/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/7/9 دوشنبه
 
..
خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز منطقه 3 گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه: خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز منطقه 3 گازرسانی مشهد 3-مدت پیمان: 365 روز تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/792.850.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 07/07/97 الی11/07/97 ضمن واریز مبلغ -/300.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه:ساعت 9:00 صبح مورخ 22/07/97 8- از پیمانکاران دارای تأییدیه اداره کار و امور اجتماعی در ارتباط با موضوع مناقصه بشرط دارابودن ظرفیت کاری، دعوت به عمل می آید بمنظور
1397/7/9 دوشنبه
 
..
: احداث ساختمان عملیاتی شرکت گاز شهرستان قوچان 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : احداث ساختمان عملیاتی شرکت گاز شهرستان قوچان: که شامل دو طبقه و یک زیرزمین(موتور خانه) با زیربنای 985 متر مربع و همچنین ساختمان تاسیسات با زیربنای 140 متر مربع، مجموعا حدود1125 متر مربع زیربنا و محوطه سازی حدود1933 متر مربع و ... به مدت 24 ماه تقویمی می باشد. 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 25/06/97 لغایت آخر وقت اداری 02/07/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 16/07/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده،
1397/6/25 يكشنبه
 
..
12345678910...>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 176138