اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

کانون تفکر
كانون تفكر 

اساسنامه کانون تفکر شرکت گاز استان خراسان رضوي   

  مسأله نفت و گاز و به طور کلي انرژي از جمله مسايل مهم و مورد پژوهش مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي است. علاوه بر مسايل فني و تکنولوژيکي، صنعت نفت و گاز با مجموعه اي از مسايل اقتصادي، سياسي و اجتماعي روبروست که بخش وسيعي از تحقيقات علمي در حوزه علوم انساني را شامل مي شود. دامنه اين موضوعات از مسايل سياست گذاري و برنامه ريزي انرژي در سطح ملي و بنگاهي، بازار نفت خام و گاز طبيعي تا مديريت منابع انساني و مطالعات آينده پژوهانه گسترده است.


اساسنامه کانون تفکر شرکت گاز استان خراسان رضوي   

  مسأله نفت و گاز و به طور کلي انرژي از جمله مسايل مهم و مورد پژوهش مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي است. علاوه بر مسايل فني و تکنولوژيکي، صنعت نفت و گاز با مجموعه اي از مسايل اقتصادي، سياسي و اجتماعي روبروست که بخش وسيعي از تحقيقات علمي در حوزه علوم انساني را شامل مي شود. دامنه اين موضوعات از مسايل سياست گذاري و برنامه ريزي انرژي در سطح ملي و بنگاهي، بازار نفت خام و گاز طبيعي تا مديريت منابع انساني و مطالعات آينده پژوهانه گسترده است. تدوين سريع سياستها و الگوهاي تصميم گيري در زمينه هاي پژوهش و تحقيق در مسايل مديريت انرژي، بررسي ابعاد سياسي – اقتصادي و اجتماعي نفت و گاز، همچنين نياز جامعه به شناخت صنعت نفت و گاز، تشکيل کانونهاي تفکر در اين حوزه را ضروري ساخته است. با اين نگرش، شرکت گاز استان خراسان رضوي به منظور شناسايي، تبيين و حل مسايل و مشکلات و ايجاد بستر مناسب در جهت پيوند حوزه هاي نظري و کاربردي اقدام به تشکيل کانون تفکر نموده تا بتواند با بهره گيري از تفکر خلاق کارکنان، در روند بهبود و توسعه سازمان گام بردارد.

ماده يک - تعريف

کانون تفکر سازماني ويژه براي تفکر و پژوهش در زمينه سياست سازي و تصميم سازي مي باشد، که بر اصل جمع انديشي يا ايده پردازي جمعي استوار است.

ماده دو - چشم­انداز تبديل شدن به کانون تفکر مطرح در سطح كشور با تکيه بر مشارکت همگاني کارکنان

ماده سه - مأموريت توسعه خلاقيت در سازمان و ايجاد مكاني مناسب براي انديشيدن به موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه هاي عملكرد شركت.

ماده چهار - اهداف

تصميم سازي، تعيين و تبيين اولويتهاي استراتژيك و سياستهاي کلي شركت.
ايجاد زمينه و بستر مناسب در جهت گسترش و تقويت توان فکري، نو آوري و خلاقيت.
ارائه، رشد و گسترش الگوي جمع انديشي و فراهم آوردن زمينه کار گروهي در سازمان.
ماده پنج - راهبردها

مسأله يابي، ايده پردازي، تصميم سازي و ارائه راهکارهاي مناسب جهت توسعه توان سازمان در حوزه هاي مختلف مربوط به شرکتهاي گاز رساني در ابعاد ملي و استاني.
کشف فرصتها، تهديدها، توانايي ها و ضعفها در حوزه هاي فوق الذکر.
تبديل ايده‌هاي كلي و شكل‌نگرفته و پيشنهادهاي خام به سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيق و قابل اجرا در عمل.
شناسايي و تربيت نيروهاي صاحبنظر در قلمرو تحقيقات مربوط به سياستگذاري.
انجام مطالعات تطبيقي و مرور تجربة كشورهاي توسعه يافته و يافتن نقاط قوت و ضعف سياستهاي آنها.
بومي‌سازي الگوهاي انديشه‌اي به دست آمده از ترازيابي‌ها و مطالعات تطبيقي فوق.
کمک به تصميم گيري و ارايه ديدگاههاي تحليل گرايانه در خصوص آن دسته از سياستهايي که مديران ارشد به آن نياز فوري دارند.
توجه به آموزه هاي ديني و مذهبي در رشد و توسعه فرهنگ سازماني به عنوان يكي از عوامل ايجاد تحول در سازمان.
پويا سازي سازمان در فرايند بهبود مستمر.
ماده شش - وظايف و فعاليتها

شناسايي و جذب افراد واجد شرايط.
فرهنگ سازي تفکر سالم. فراهم کردن بستر انگيزشي مناسب و محيطي آرام و به دور از دغدغه هاي کاري.
فراهم آوردن زمينه براي مبادلة سازندة اطلاعات و نظرات ميان اعضاي كانون و در صورت امكان ايجاد اجماع بين آنان و همچنين فعاليت در مقام تسهيل‌كننده مبادلة اطلاعات و آرا ميان صاحبنظران.
مستند سازي تصميمات و پژوهش ها.
جمع بندي و خلاصه سازي ايده ها و آراي به دست آمده و ارائه به مخاطبان.
توضيح و تفسير سياستها براي رسانه ها و افکار عمومي. معرفي و عرضه نيروي كار ماهر.
تشكيل بانك­هاي اطلاعاتي، انتشار كتاب، نشريه و بولتن در حوزه­هاي تخصصي و عمومي.
برگزاري هم­انديشي و سمينار در جهت توسعه قابليتهاي انساني.
تدوين دوره، برنامه­ريزي و برگزاري دوره­هاي آموزشي با همکاري قسمت­هاي مربوطه.
 ماده هفت - ساختار تشكيلاتي رياست کانون تفکر

رياست کانون تفکر شرکت گاز استان خراسان رضوي با مدير عامل شرکت مي باشد.

شوراي راهبردي : اعضاي اصلي کانون تفکر با عنوان شوراي راهبردي مرکب از هفت نفر از کارکنان شرکت به مدت دو سال پس از صدور حکم عضويت آنان در کانون تفکر از سوي مدير عامل تعيين مي گردند. راهبري کانون تفکر در جهت اهداف، سياستها، و برنامه‌هاي آن و همچنين ارائه نظر مشورتي به مدير کانون در زمينه هاي فوق الذکر بر عهده اين شورا مي باشد.

مدير کانون تفکر : مدير کانون مسؤول اداره کانون و ارائه گزارش عملکرد آن مي باشد و از بين اعضاي اصلي کانون تعيين و با حکم رييس کانون منصوب مي گردد.

 دبيرخانه : مأموريت دبيرخانه پايش مصوبات و برنامه هاي بلند مدت و کوتاه مدت کانون و کنترل پيشرفت آنها مي باشد. دبير دبيرخانه به پيشنهاد مدير کانون و با تصويب شوراي راهبردي تعيين مي شود.

 گروههاي مطالعاتي : گروه هاي مطالعاتي در واقع شکل دهنده اصلي هسته هاي فکري کانون هستند. اين هسته هاي فکري حداکثر بين 13 الي 15 نفر عضو دارد.

 - گروههاي مطالعات فني و مهندسي

 - گروههاي مطالعات اقتصاد و بازار

 - گروههاي مطالعات مديريت

 - گروههاي مطالعات ايمني و سلامت

 - گروههاي مطالعات اجتماعي و فرهنگي

 - گروههاي مطالعات تبليغات و ارتباطات

1389/7/20 سه‌شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 3561