اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

خدمات كاركنان
خدمات كاركنان 
خدمات كاركنان

واحد خدمات كاركنان از زيرمجموعه هاي منابع انساني در راستاي خدمات رساني به كاركنان شركت گاز استان خراسان رضوي  انجام وظيفه مي نمايد. كليه اقدامات اداري در خصوص ارتقا ، ترفيع ، وام هاي مسكن/ تبديل به احسن/ تعميرات / اضطراري/ پس انداز ، پرداخت حقوق  و دستمزد وام و مزايا ، پرداخت نسخ بهداري، معرفي به بهداري جهت تست ساليانه ، حضور و غياب و بسياري از اموري كه مربوط به خدمات اداري بوده در اين واحد صورت مي‌پذيرد.

معرفي واحدها

        1. حقوق و دستمزد ، وام و مزايا و بازنشستگي

در اين واحدكليه اقدامات اداري مربوط به ترفيع ، وام ها ، فوق العاده هاي حق مقام ،جذب ،تعويض گروگان ، ارزيابي هاي شايستگي ، پاداش پايان خدمت ، انجام مي پذيرد . واحد داري يك سمت مي‌باشد.

        2. خدمات كاركنان

در اين واحد كليه اقدامات اداري مربوط به پرداخت حقوق ، دستمزد و مزايا ، پرداخت نسخ بهداري ، معرفي به بهداري و بهداشت جهت تست ساليانه ، حضور و غياب ، پرداخت هزينه هاي مأموريت صورت مي پذيرد. واحد داراي دو سمت مي باشد.

نام مسؤ

 3. آمار، گزارشات و سيستم هاي مكانيزه

در واحد مذكور كليه اقدامات مربوط به بايگاني پرسنلي ، آمار و اطلاعات كاركنان نگهداري و درموقع لزوم ارايه مي گردد.اين واحد از لحاظ اينكه قلب و محل نگهداري اسرار كاركنان بوده از اهميت بالايي برخوردار است.

 


1389/11/19 سه‌شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 1643