اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

تامين نيروي انساني
خدمات اجتماعي و رفاهي 
خدمات اجتماعي و رفاهي
 
واحدهاي خدمات اجتماعي و رفاهي سعي دارند تا شرايط ذيل را جهت آماده سازي و تسهيل در رسيدن شركت به هدف نهايي خود بوجود آورند.

1.واحد مستغلات: با نگهداري و تعميرات به موقع ابنيه و تاسيسات آنها ضمن حفاظت و صيانت از املاك و اموال شركت مكاني امن و با آرامش جهت همكاران وخانواده آنها مهيا سازد.

2.خدمات دفتري و ساختمانهاي اداري: مكانيزه نمودن واستاندارد سازي كليه تجهيزات و ملزومات اداري و نحوه توزيع آنها و بهترين روش بهينه و نگهداري و پيش بيني ارائه خدمات برتر از قبيل پيشخدمت، نظافت و جابجايي ملزومات وزيبا سازي محيط كار

3.خدمات رفاهي: ايجاد تسهيلات مناسب و در شأن كاركنان و خانواده ايشان در زمينه هاي مسافرت، تهيه كالاهاي اساسي و تورهاي گروهي خانوادگي

4.خدمات ورزش: تشويق و ترغيب كاركنان و خانواده آنان به امر ورزش در جهت رشد و پويايي و توانمندي هاي جسمي و نگهداري و افزايش بهره وري و كشف استعدادهاي موجود در زمينه‌هاي مختلف قهرماني و برنامه ريزي مدون جهت كسب افتخارات ورزشي و نهايتاً كاهش هزينه هاي درماني

5.خدمات مسافرت: تامين خدمات اياب و ذهاب جهت ماموريت هاي اداري

هدف از ايجاد شغل :

تعيين اهداف، برنامه ريزي و نظارت بر كليه فعاليتهاي مرتبط با ارئه خدمات مسافرت و تاكسيراني، خدمات رفاهي، خدمات دفتري و ساختمانهاي اداري،‌فعاليتهاي ورزشي، خدمات رستورانها، تعميرات عمومي ساختمانها، مستغلات و تأسيسات مربوطه، نظارت عاليه بر خدمات ارائه شده بخش خصوصي و پيمانكاران و بررسي تأييد صورت وضعيت هاي آنها.

اهم وظايف:

1-   آشنايي با مقررات، روشها و آيين نامه ها، استانداردها و رعايت كليه دستورالعملهاي جاري شركت و حصول اطمينان از انطباق روشهاي موجود با مقررات و آئين نامه هاي مربوطه از طريق تحقيق، بررسي، مطالعه، شركت در كلاسها و سمينارهاي تخصصي و آموزشي و ايجاد ارتباطات درون و برون سازماني بمنظور آگاهي و كسب اطلاعات لازم و بروز در زمينه هاي ياد شده.

2-   برنامه ريزي و ساماندهي در جهت ارائه خدمات اياب و ذهاب و استفاده از وسائط نقليه در ماموريت هاي كاركنان باتوجه به منابع و امكانات و اقدام در جهت تأمين امكانات باتوجه به ميزان نيازها.

3-   نظارت عاليه بر عملكرد خدمات تاكسيراني و اياب و ذهاب بمنظور حصول اطمينان از خدمات ارائه شده مطابق با برنامه ها و قراردادها تدوين شده.

4-   كنترل و نظارت عاليه بر وضعيت ساختمانها و ملزومات اداري و نحوه استفاده و نگهداشت آنها به منظور برنامه ريزي در جهت انجام تعميرات و رسيدگي به مشكلات مربوطه.

5-      نطارت عاليه بر برنامه كاري نيروهاي خدماتي از قبيل پيشخدمت و نظافتچي و اقلام و مواد مصرفي موردنياز آنها.

6-   نظرات عاليه بر نحوه توزيع و مصرف ملزومات اداري در سطح شركت باتوجه به نيازها و اولويت ها و ارائه طريق در جهت مصرف بهينه و توزيع مناسب آنها.

7-   برنامه ريزي و نطارت عاليه بر ارائه خدمات دفتري و ماشين نويسي، چاپ و تكثير ،‌دريافت و ارسال نامه ها و مرسولات پستي در راستاي انجام فعاليتها و خدمات با سطح كيفي مناسب و رفع كاستي ها و مشكلات مرتبط.

8-   پيش بيني و تدارك فضاي اداري باتوجه به تصميمات گرفته شده مقمات ذيربط و نظارت بر جابجايي ملزومات و تجهيزات اداري بمنظور انجام دقيق طرح ريزي موقعيت واحدهاي اداري.

9-   بررسي و نظارتبر انجام تعميرات دوره اي و اضطراري ساختمانها، ملزومات و تجهيزات اداري، مستغلات و تأسيسات مربوطه در راستاي حفظ و نگهداري مناسب و افزايش طول عمر آنها در جهت صرفه و صلاح شركت.

10-  بررسي، پيش بيني و تأييد تعويض و جايگزيني ملزومات اداري و تأسيسات اسقاط و غيرقابل استفاده با ملزومات و تجهيزات جديد بمنظور افزايش بهره وري، كارايي و صرفه جويي در منابع و امكانات شركت.

11-  برنامه ريزي و نظارت عاليه بر ارائه خدمات رفاهي به كاركنان از قبيل استفاده از امكانات سياحتي و زيارتي وزارت نفت، اعزام كاركنان به اردوهاي ورزشي، سياحتي و زيارتي، برگزاري مراسم هاي مختلف در شركت، پذيرايي و اسكان ميهمانان شركتي، خدمات مرتبط با رستورانها و ديگر خدمات مرتبط.

12-  برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي ورزشي كاركنان از شركت،‌تأمين منابع و امكانات لازم، برگزاري مسابقات دوره اي و اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات سراسري با هماهنگي واحدهاي ذيربط در ستاد شركت ملي گاز ايران.

13-  بررسي و تأييد شرح كار وشرايط خصوصي پيمانهاي خدمات اجتماعي و رفاهي، ارزيابي و تعيين صلاحيت پيمانكاران در راستاي انعقاد قراردادهاي كاري و دريافت خدمات موردنظر از بخش خصوصي با هماهنگي امور حقوقي و قراردادها.

14-   نظارت عاليه بر نحوه فعاليت پيمانكاران و بررسي و تأييد صورت وضعيت آنها بمنظور انجام مراحل تسويه حسابهاي مالي.

15-   پيش بيني بودجه ساليانه واحد خدمات اجتماعي و رفاهي ونظارت بر نحوه مصرف آن طي دوره

16-  تعيين اهداف واحد خدمات اجتماعي و رفاهي مطابق با سياستها و خط مشي هاي تبيين شده و برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده.

17-   برنامه ريزي در جهت افزايش توان علمي و تجربي كاركنان تحت سرپرستي در راستاي افزايش بهره وري و كارايي واحد.

18-   تهيه و تنظيم گزارش هاي دوره اي يا حسب ضرورت از اقدامات جاري و صورت گرفته جهت ارائه به مقامات مافوق.

19-   انجام ساير وظايف مرتبط با شغل كه حسب شرايط و ضرورت از سوي مافوق ارجاع مي گردد.

 


1389/11/19 سه‌شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 1733