PSB is being developed by Pooya Paridel.
معرفي شركت مشتركين اخبار اطلاعيه ها و آگهي ها ارتباط باما آلبوم تصاوير نقشه سايت
پيوندهاي داخلي
پست الكترونيك

پيوندهاي مهم
اوقات شرعي خراسان رضوی>مشتركين

دفاتر جامع امور مشتركين

دفاتر جامع خدمات مشتركين شركت گاز استان خراسان رضوي 

در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع و رفاه حال مردم بزرگوار مشهد و كاهش سفرهاي درون شهري، اقدام به افتتاح چهار دفتر جديد جامع خدمات مشتركين در سطح شهر مشهد نمود و درحال حاضر بيست و پنج دفتر خدمات در سطح شهر فعال مي باشند.

 1389/7/18
متن كامل

تعرفه ها

تعرفه هاي فروش گاز طبيعي
 1389/7/18
تعرفه فروش گاز طبيعي در بخش تجاري و صنعتي - حجم: 30568 - تعداد دريافت: 5676
تعرفه فروش گاز طبيعي در بخش خانگي - حجم: 23794 - تعداد دريافت: 9034
تعرفه هاي فروش گاز طبيعي از1/3/90 تا 1/7/90 - حجم: 72461 - تعداد دريافت: 22643

راهنماي مشتركين جزء

راهنماي مشترکين جزء
مراحل اشتراك پذيري مشركين جزء

1 . اجراي لوله كشي و تهيه نقشه (براي اين كار مي توانيد به يكي از شركتهاي تاسيساتي ،گازرساني مجاز مراجعه نمائيد .)
2 . مراجعه به نمايندگي سازمان نظام مهندسي ناحيه مربوطه جهت بازرسي و تائيد سيستم لوله كشي داخلي
3 . مراجعه به واحد متقاضيان ناحيه گازرساني مربوطه يا دفاترجامع خدمات مشتركين محدوده ملك مورد تقاضا با همراه داشتن مدارك زير جهت تشكيل پرونده ، تعيين ظرفيت كنتور ، پرداخت هزينه هاي برقراري انشعاب گاز و دريافت شماره اشتراك :
   الف ) نقشه سيستم لوله كشي داخلي تائيد شده از سازمان نظام مهندسي با تعيين نوع مصرف در نقشه
   ب ) همراه داشتن سند مالكيت يا قولنامه جهت رويت 
   پ ) همراه داشتن اصل شناسنامه جهت رويت
   ت ) پرداخت هزينه هاي برقراري انشعاب گاز طبق تعرفه هاي سال جاري

تبصره 1 _ مشتركيني كه نوع مصرف آنها در گاز بهاء موثر مـي باشد (‌اماكـن مذهبـي ، آموزشي ، ورزشي و ….) لازم است از ارگان مربوطه معرفي نامه دريافت كنند تا از تعرفه مربوطه بهره مند گردند .
تبصره 2 _ براي اشتراك پذيري واحدهاي تجاري استيجاري ، رضايت صاحب ملك لازم بوده و در صورت عدم حضور مالك با اخذ تعهد نامه محضري اشتراك پذيري صورت خواهد گرفت.

پس از انجام مراحل فوق پرونده مشترك جهت نصب كنتور و رگولاتــــور به واحد نصب تجهيزات ارجــاع مي گردد و متعاقباً ، گاز تحويل مشترك خواهد شد .

 

 1389/7/18
متن كامل

راهنماي مشتركين عمده

مراحل اشتراك پذيري مشركين عمده

- ارائه تقاضا به واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين شركت گاز همراه با نقشه پلان موقعيت ملك/واحدموردتقاضا و مشخصات نقاط و مراكز مصرف
- بررسي درخواست متقاضي از نظر وجود امكانات فني و برآورد دقيق مصارف مورد نياز
- در صورت مثبت بودن نتيجه بررسي ، شرايط عقد قرارداد تعيين گرديده و نامه اي با عنوان “ ابلاغيه “ كه در ان كليه هزينه ها ، شامل هزينه اشتراك ،‌هزينه ايستگاه ، هزينه خط اختصاصي و ساير هزينه هاي متفرقه مشخص شد ه است به متقاضي ارسال مي گردد.
- پرداخت هزينه ها توسط متقاضي و ارائه فيش هاي پرداختي به واحد امور مالي شركت گاز
- انعقاد قرارداد فروش گاز طبيعي بين شركت گاز و متقاضي و ارجاع قرارداد به واحد گازرساني به صنايع جهت اجراي كار
- معرفي نماينده فني شركت متقاضي به واحد گازرساني به صنايع جهت ادامه اجراي كار
- تعيين محل ايستگاه توسط نماينده واحد گازرساني به صنايع با هماهنگي نماينده فني مشترك
- آماده سازي محل نصب ايستگاه توسط مشترك با هماهنگي و نظر واحد گازرساني به صنايع
- اجراي انشعاب و نصب ايستگاه و تحويل گاز به مشترك

تبصـره : ‌مشترك بايــد پس از تعييـن محل نصـب ايستگاه نسبت بــه لـولــه كشي شبكه داخلـي محــل ( منطبق با قرارداد و استانداردهاي شركت گاز) اقدام نمايد كليه مراحل اجراي كار و تبديل سوخت تجهيزات بايستي تحت نظارت عاليه واحد گازرساني به صنايع صورت پذيرد .

 1389/7/18
متن كامل

فرم هاي خدماتي

 1389/7/18
فرم اشتراك پذيري - حجم: 554119 - تعداد دريافت: 4452
كارت اشتراك - حجم: 111388 - تعداد دريافت: 2465
فرم قطع گاز - حجم: 97677 - تعداد دريافت: 2413
فرم تغيير سيستم لوله كشي داخلي - حجم: 622896 - تعداد دريافت: 2807
فرم تغيير نام مشترك - حجم: 751861 - تعداد دريافت: 4375
فرم تغيير علمك - حجم: 276154 - تعداد دريافت: 2392

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش به مشترکين

كليه شهروندان محترم مي توانند در هر ساعت از شبانه روز موارد ذيل را باطلاع واحد امداد شركت گاز استان خراسان رضوي از طريق تلفن 194 رسانيده ، مامورين امداد با حداكثر زمان ذكر شده در جدول اقدام لازم را بعمل خواهند آورد.
 1389/7/18
متن كامل

متقاضيان احداث شبکه و نصب انشعاب گاز

متقاضيان احداث شبکه و نصب انشعاب گاز

لطفاً جهت تقاضاي گازرساني به واحد نصب انشعاب و توسعه شبكه (اداره گاز ناحيه مرتبط) مراجعه و فرم مربوطه را دريافت و تكميل نمائيد.

تقاضاي شما براساس آدرس و كروكي اعلام شده حداكثر پس از يك هفته بررسي و نتيجه يكي از حالات ذيل مي باشد:

 1389/8/1
متن كامل

مراحل تفكيك كنتور مصرف كنندگان گاز در مجتمع هاي مسكوني / تجاري

مراحل تفكيك كنتور مصرف كنندگان گاز در مجتمع هاي مسكوني / تجاري

شركت گاز استان خراسان رضوي در راستاي طرح هدفمند نمودن يارانه ها و رفع نگراني مشتركين گاز، اقدام به ايجاد تسهيلات براي تفكيك كنتور مصرف كنندگان گاز واقع در مجتمع هاي مسكوني / تجاري به شرح زير نموده است:

الف- تامين كنتور و ساير تجهيزات و پيمانكارمربوطه ، متناسب با پيش بيني تعداد تقاضا

ب - هماهنگي لازم با اموربازرسي گاز سازمان نظام مهندسي براي انجام تغييرات لوله كشي از علمك گاز تا شير فرعي پشت درب هر واحد ( در اين حالت از سيستم لوله كشي داخل واحد بازرسي نخواهد شد )

ج - استرداد وجه كامل اشتراك قديمي به نرخ روز در صورت خريد اشتراك جديد به تعداد واحدها به نرخ روز( در اين حالت مابه التفاوت پرداختي سهم هر واحد ، كمتر از 400.000 ريال خواهد شد )

با توجه به تسهيلات ذكر شده در بالا ، مشتركيني كه در مجتمع هاي مسكوني / تجاري ، تمايل به تفكيك كنتور براي هر واحد دارند ، لازم است نسبت به انجام مراحل زير اقدام نمايند:

1- مراجعه مالك يا نماينده ملك جهت عقد قرارداد با يكي ازشركت هاي گازرساني در سطح شهر

2- درخواست قطع گازاز اداره گاز منطقه / ناحيه مربوطه ، توسط مالك / نماينده ملك( درآخرين مرحله لوله كشي و قبل از برش لوله گاز دار قبلي)

3- دريافت نقشه لوله كشي تائيد شده بازرس سازمان نظام مهندسي ، از شركت گازرساني ، و مراجعه مالك / مالكين به دفاترخدمات ارتباطي سطح شهربراي اشتراك پذيري وپرداخت هزينه مربوطه به نرخ روز

4- مراجعه مالك / نماينده ملك به اداره گاز منطقه / ناحيه مربوطه به همراه ارائه نسخه دوم نقشه اشتراك پذيري شده و آخرين قبض پرداخت شده براي دريافت وجه اشتراك قبلي به نرخ روز

توضيح : مشترك مي تواند راسا اقدام به خريد كنتور گاز و نصب آن با تائيد سازمان نظام مهندسي در ورودي واحد خود نمايند ليكن صدورصورت حساب جداگانه براي آن واحد توسط شركت گاز مقدور نخواهد بود.

 1389/8/19

تغيير در لوله كشي داخلي

مراحل تغييرات در سيستم لوله کشي داخلي

1. ارائه درخواست كتبي مشترك مبني بر جمع آوري تجهيزات گازرساني نصب شده قبلي .
2. انجام تسويه حساب نسبت به كليه مطالبات معوقه شركت گاز .
3. اصلاح لوله كشي داخلي پس از جمع آوري تجهيزات ، تهيه و ارائه نقشه پايان كار سيستم لوله كشي جديد به سازمان نظام مهندسي جهت انجام بازرسي داخلي .
4. ارائه نقشه تائيد شده از سازمان نظام مهندسي .
5. پرداخت هزينه قطع و وصل متناسب با ظرفيت كنتور جهت نصب مجدد تجهيزات گازرساني و برقراري جريان گاز .
6. پرداخت ما به التفاوت حق اشتراك و خدمات نصب در صورت افزايش ظرفيت .

تبصره : چنانچه جهت وصل مجدد تجهيزات گازرساني نياز به جابجائي محل علمك انشعاب باشد جابجائي توسط شركت گاز پس از اخذ مجوزهاي لازمه از شهرداري و ساير سازمانهاي ذيربط انجام و هزينه هاي مطعلقه از مشترك اخذ خواهد شد.

 1389/7/18

ثبت و پيگيري شكايات مردمي

 1389/7/18
لينك مطلبمحاسبه گاز بهاء
مشاهده و پرداخت

لطفا شماره اشتراک را وارد نماييد
جستجو
جستجو در :
تمام سايت
مشتركين
جست‌وجو در آرشيو
بازديدكنندگان:420,588 آدرس دفتر مركزي : مشهد مقدس - تقاطع بلوار خيام و ارشاد - شركت گاز استان خراسان رضوي