صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :بازسازي فضاي داخلي ساختمان مركز پيام شركت گاز خراسان رضوي
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي 2-موضوع مناقصه : بازسازي فضاي داخلي ساختمان مركز پيام شركت گاز خراسان رضوي 3- شرايط اوليه متقاضيان: الف- دارا بودن رتبه در رشته ساختمان و ابنيه از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي د-مدت پيمان : 45 روز تقويمي 4- مدت اعتبار پيشنهادها:از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه مي بايست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: -/200,150,000 ريال ( دويست ميليون و يكصد و پنجاه هزار ريال) مي باشد كه مي بايست بر اساس يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهيه گردد. 6- متقاضيان مي توانند از تاريخ 16/04/98 الي 22/04/98 ضمن واريز مبلغ -/400.000 ريال به شماره020170000002174531601004IR بانك ملي شعبه سجاد بنام شركت گاز استان خراسان رضوي جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به نشاني مشهد،بلوار خيام،نبش تقاطع ارشاد ،شركت گاز استان خراسان رضوي،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 7- آخرين مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه:ساعت 9:00 صبح مورخ 02/05/98 8- پيشنهادهاي واصله در ساعت 10:00 مورخ 02/05/98 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز آنها با همراه داشتن معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه افتتاح پاكات آزاد است.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب