پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات
عنوان خدمت :
جنسیت : زن مرد
تحصیلات: دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

سن
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه کرده اید؟
دفعات مراجعه برای خدمت فعلی در سال اخیر
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسؤول مربوطه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
میزان مراجعه به قسمتها و بخشهای مختلف برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نظم ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برایدریافت خدمات خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
احساس رضایت از خدمات دریافت شده خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار دارید نظر خود را مرقوم بفرمائید: