صفحه اصلی > مشترکین > اطلاعیه های قطع گاز 

اطلاعیه های قطع گاز

1-  خيابانهاي وكيل آباد 87 و 89 و 91 تا انتها و كوچه هاي فرعي از 1 مرداد ساعت 8 صبح به مدت 10 ساعت 

-------------------------------------------------

2-  بزرگراه اسيايي محدوده قطع گاز شامل : شهرك صنعتي توس - فازيك - خ تلاش شمالي 7 ، شركت بسپار سازه توس 2

از 1 مرداد ساعت 8 صبح به مدت 8 ساعت

-------------------------------------------------

 

3-  انتهاي روستاي گرجي و كوره هاي 43 پيوندي و 182 ورع و 207 صفري از 1 مرداد ساعت 8 صبح به مدت 12 ساعت

-------------------------------------------------

 

4-  خواجع ربيع مهرمادر 19 تا 27 بعد از چهارراه اول تا انتها از 2 مرداد ساعت 8 صبح به مدت 12 ساعت


تصاویر منتخب