صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > فراخوان پژوهشی 

 

فراخوان جذب سرمايه گذار جهت تجهيز و راه اندازي سيستم مولد برق پراكنده به همراه گلخانه در روستاهاي فاقد توجيه گازرساني 

شركت گاز خراسان رضوي در نظر دارد پتانسيل سنجي تجهيز و راه اندازي سيستم مولد برق پراكنده به همراه گلخانه در روستاهايي كه فاقد توجيه گازرساني مي باشند، را از طريق سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

شركت گاز خراسان رضوي ضمن بررسي اسناد دريافتي از نظر حسن شهرت، توانايي و سوابق نسبت به پتانسيل سنجي و انتخاب سرمايه گذار اقدام خواهد نمود و شركت در فراخوان و ارسال مستندات، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

 

 

تصاویر منتخب