صفحه اصلی > معرفی شرکت > رؤسای مناطق مشهد 

آدرس و رؤساي واحد هاي ادارات مشهد

ليست  تلفن هاي رؤساي واحد هاي ادارات مشهد
             
رديف نام خانوادگي نام  سمت سازماني شماره مستقيم شماره نمابر آدرس
1 دشتی فرشید رئيس بهره برداري گازمشهد 37634704 37672365 چهارراه خيام-خيابان پيام جنوبي=ساختمان بهره برداري منطقه2
2 اسکندریان حمید رضا رئيس گازرساني منطقه1 33651305 33641304 جاده سرخس-بلوار ولايت-مقابل نيروگاه برق مشهد
3 مظلوم
سید مهدی
سرپرست  گازرساني منطقه2 37610023 37641617 چهارراه خيام-خيابان پيام جنوبي=ساختمان بهره برداري منطقه2
4 رزازیان اصغر  رئيس گازرساني منطقه 3 36641020 36641021 قاسم آباد- ميدان مادر
5 پویان
علی سرپرست گازرساني منطقه 4 38940444 38940555 بلوار پيروزي-بين پيروزي49 و تقاطع هفت تير
6 مصطفی زاده رسول رئيس گازرساني منطقه 5 37427811 37427810 خواجه ربيع-اول بلوار بهمن-جنب آتش نشاني
7 پریزاد
حسین
رئيس گازرساني منطقه 6 33689077 33689078 جاده سرخس-بلوار ولايت- مقابل نيروگاه برق مشهد
8 کامل محمد رئيس گازرساني منطقه 7 37634723 37634722 مالك اشتر 4- نبش توفيق 3
9 رسولی محمد رئيس گازرساني منطقه 8 3.2E+07 3E+07 چهارراه خواجه ربیع به طرف چهارراه عشرت آباد. بین کاشانی36.38

تصاویر منتخب