صفحه اصلی > معرفی شرکت > رؤسای مناطق مشهد 

آدرس و رؤساي واحد هاي ادارات مشهد

ليست  تلفن هاي رؤساي واحد هاي ادارات مشهد
رديف نام خانوادگي نام  سمت سازماني شماره مستقيم شماره نمابر آدرس
1 غفاریان
سیدرضا رئيس بهره برداري گاز مرکز استان
37634704 37672365 چهارراه خيام-خيابان پيام جنوبي - ساختمان بهره برداري منطقه2
2 اسکندریان حمید رضا رئيس اداره گاز  منطقه1 33651305 33641304 جاده سرخس-بلوار ولايت-مقابل نيروگاه برق مشهد
3 مظلوم
سید مهدی
رئيس اداره گاز منطقه2 37610023 37641617 چهارراه خيام-خيابان پيام جنوبي=ساختمان بهره برداري منطقه2
4 رزازیان اصغر  رئيس اداره گاز منطقه 3 36641020 36641021 قاسم آباد- ميدان مادر
5 پویان
علی رئيس اداره گاز منطقه 4 38940444 38940555 بلوار پيروزي-بين پيروزي49 و تقاطع هفت تير
6 مصطفی زاده رسول رئيس اداره گازمنطقه 5 37427811 37427810 خواجه ربيع-اول بلوار بهمن-جنب آتش نشاني
7 پریزاد
حسین
رئيس  اداره گاز منطقه 6 33689077 33689078 جاده سرخس-بلوار ولايت- مقابل نيروگاه برق مشهد
8 خانی
مهدی
رئيس اداره گاز منطقه 7 37634723 37634722 فرامرز عباسی 46-انتهای میرفندرسکی 2
9
رسولی محمد رئيس اداره گازمنطقه 8 37073841
33663740
رستمی 22- طالبی 3- انتهای کوچه بلوک 28
10 مطلب نیا محسن رئيس اداره گازمنطقه 9
    فرامرز عباسی 46-انتهای میرفندرسکی 2

تصاویر منتخب