صفحه اصلی > معرفی شرکت > ماموریت 

ماموریت

توزیع سوخت پاک به مشترکن خانگی، تجاری و صنعتی استان خراسان رضوی و ارایه خدمات مرتبط در جهت تامین رفاه جامعه و حفظ محیط زیست با پشتوانه سرمایه انسانی دانش محور

تصاویر منتخب