صفحه اصلی > پیمانکاران > مدارک مربوط به پیمانکاران 

1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصات خدمات عمومي

-جداول

-اسناد

2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي اسناد استعلام ارزيابي كيفي واگذاري خدمات بهره برداري

-جداول

-اسناد

 

3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصات گازرساني، خط انتقال ، توسعه شبكه و انشعابات، تعميرات شبكه و انشعابات و تجهيزات، احداث ايستگاه كاتديك،عمليات ساختماني و خدمات امداد.

-جداول

-اسناد

4 - اسناد استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

فرم ارزیابی کیفی

5 - فرم گواهی حسن انجام کار جهت پیمانها دست دوم

فرم حسن انجام کار

6 - اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه شهر سبزوار و حومه

فرم ارزیابی کیفی

7 - استعلام شفاهی سوله انتهای انبار مرکزی کالا

جدول

8 - استعلام کنترل تردد اداره مرکزی

استعلام کنترل تردد

9 - متره برآورد تعمیرات ایستگاه های ناحیه تربت حیدریه

متره برآورد تربت حیدریه

10 - منازل سازمانی - تعمیر سنگ لبه تراس اداره گاز منطقه 7

مناز سازمانی - منطقه 7

 

تصاویر منتخب